MV2
 
Acum este 28 Iun 2022, 23:15

Ora este UTC + 2
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Ordonanţa de urgenţă nr.85/2016/ in vigoare de la 28.11.2016
MesajScris: 18 Ian 2017, 00:14 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 25 Ian 2011, 02:28
Mesaje: 1593
Guvernul RomânieiOrdonanţa de urgenţă nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

În vigoare de la 28.11.2016
Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.


Cumpără forma actualizată

10
Lei cu TVA

Întrucât noile reglementări ale Uniunii Europene privind sectorul de pescuit impun îmbunătăţirea cadrului juridic intern, prin modificarea şi completarea reglementărilor naţionale în domeniu,deoarece pentru exploatarea durabilă a potenţialului de pescuit în conformitate cu noua politică comună în domeniul pescuitului, denumită în continuare PCP, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.954/2003 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului, se impun modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

dat fiind că aceste modificări şi completări contribuie la implementarea PCP şi la întărirea rolului administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, la clarificarea regimului juridic al terenurilor preluate de la Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, aflate în domeniul public sau privat al statului, la asigurarea conservării resurselor acvatice prin realizarea de planuri multianuale pentru gestionarea pescăriilor şi implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice, la eficientizarea administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii şi la îmbunătăţirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelat cu consolidarea răspunderilor şi sancţiunilor,

în considerarea faptului că modificările şi completările adoptate contribuie la creşterea gradului de absorbţie a Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime, prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, şi la punerea în aplicare a "Orientărilor strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în UE - COM (2013) 229 final, cuprinse şi în Planul strategic naţional multianual pentru acvacultură 2014-2020,

deoarece modificările şi completările realizate contribuie la îmbunătăţirea reglementărilor privind accesul la resursele acvatice vii, la reducerea presiunii financiare exercitate asupra pescăriilor şi la sprijinirea organizaţiilor de producători din sectorul de pescuit,

întrucât regimul juridic al proprietăţii suprafeţelor de teren preluate de la ADS, aflate atât în domeniul public, cât şi în domeniul privat al statului, trebuie clarificat datorită numeroaselor situaţii de inventariere dublă a unor suprafeţe de teren operate de către unităţile administrativ-teritoriale şi Administraţia Naţională "Apele Române",

dat fiind că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ANPA, trebuie să exercite în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparţinând domeniului privat al statului în condiţii similare cu ADS, pentru terenurile cu destinaţie agricolă, şi să administreze terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparţinând domeniului public şi privat al statului,

prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ANPA va dispune de cadrul juridic intern pentru finalizarea şi concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole pe care le are în portofoliu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cerinţele din Cadrul de implementare pentru colectarea de date impun modificarea cadrului juridic intern, respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât ANPA să fie furnizor de date statistice oficiale pentru sectorul de pescuit.

Colectarea şi transmiterea datelor, inspecţia şi controlul, precum şi modificarea cadrului juridic intern privind pescuitul şi acvacultura constituie condiţionalităţi ex-ante, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu termen-limită de realizare 30 iunie 2016.

Instituţiile responsabile cu îndeplinirea acestei cerinţe sunt ANPA şi Guvernul României.

În cazul neîndeplinirii acestor condiţionalităţi ex-ante, România riscă suspendarea sau întreruperea asistenţei financiare din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime.

Celelalte modificări şi completări cuprinse în prezentul act normativ au ca scop alinierea cadrului juridic intern la exigenţele Uniunii Europene în sectorul de pescuit din România.

Deoarece peste 31.000 ha de teren, aflate în domeniul public al statului, pe care sunt amplasate amenajări piscicole vor fi introduse urgent în circuitul productiv, se vor asigura producţii suplimentare de peşte şi se va consolida siguranţa alimentară a României.

Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

l) concesionarea/închirierea în domeniul piscicol;".

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera l) se introduc patru noi litere, literele m)-p), cu următorul cuprins:

"m) asigurarea, din pescuit şi acvacultură, a resurselor alimentare reprezentate de peşte şi alte vieţuitoare acvatice;

n) sprijinirea organizaţiilor de producători pentru dezvoltarea durabilă a activităţilor de pescuit şi acvacultură;

o) promovarea unei politici favorabile incluziunii şi dezvoltării echilibrate a zonelor de pescuit;

p) punerea în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene într-o manieră complementară faţă de politica de coeziune şi de politica comună în domeniul pescuitului."

3. La articolul 2, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

1. acvacultură - creşterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizând tehnici destinate creşterii producţiei organismelor în cauză peste capacitatea naturală a mediului, într-un cadru în care organismele respective rămân proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă de creştere/cultivare şi recoltare;".

4. La articolul 2 punctul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) active piscicole - diguri, călugări, staţii de pompare, instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii de evacuare a apei, canale de alimentare a apei, canale de evacuare a apei, canale drenoare, hale de incubaţie şi creştere a puietului, hale de creştere a peştelui de consum, centre administrative, unităţi de procesare primară, magazin de vânzare în cadrul fermei de acvacultură, magazii de furaje, magazii de depozitare materiale şi unelte pescăreşti, precum şi alte construcţii aferente unei ferme de acvacultură care sunt necesare asigurării funcţionalităţii acesteia;".

5. La articolul 2, punctele 6, 10, 11, 13 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj brut) şi puterea acestuia exprimată în kW (kilowaţi), astfel cum sunt definite la art. 4 şi 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.930/86 din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit;

. . . . . . . . . .

10. efort de pescuit - produsul capacităţii şi activităţii unei nave de pescuit; în cazul unui grup de nave este suma eforturilor de pescuit ale tuturor navelor din grup;

11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode şi procedee care să asigure productivitatea şi biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale;

. . . . . . . . . .

13. inspector piscicol - persoana din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi control privind respectarea normelor naţionale şi politicii comune în domeniul pescuitului;

14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit comercial, în care sunt înregistrate zilnic activităţile de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;".

6. La articolul 2, după punctul 181 se introduc două noi puncte, punctele 182 şi 183, cu următorul cuprins:

"

182. pescuit recreativ - activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv;

183. pescuit comercial - activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;".7. La articolul 2, punctele 23, 27, 271, 28, 30, 37 şi 43 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

23. prelucrare peşte - procesul prin care peştele a fost pregătit pentru comercializare. Aceasta include filetarea, ambalarea, punerea în conserve, congelarea, afumarea, sărarea, prepararea, marinarea, uscarea sau pregătirea peştelui pentru comercializare în orice altă manieră;

. . . . . . . . . .

27. pescar comercial - persoană autorizată să desfăşoare activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

271. pescar recreativ - persoana fizică deţinătoare a unui permis de pescuit recreativ;

28. licenţă de pescuit - documentul care conferă titularului dreptul, astfel cum este determinat de normele naţionale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul capturării resurselor acvatice vii. Aceasta conţine cerinţele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice şi echiparea unei nave/ambarcaţiuni de pescuit comercial;

. . . . . . . . . .

30. permis de pescuit - documentul individual şi netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit al unei persoane fizice;

. . . . . . . . . .

37. plasă de pescuit tip monofilament - reţea din plasă formată dintr-un singur fir polimeric netorsionat;

. . . . . . . . . .

43. braconaj piscicol - activitate ilegală care constă în pescuitul fără licenţă, autorizaţie sau permis, pescuitul în perioada de prohibiţie sau în zone interzise pescuitului ori pescuitul cu unelte interzise al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale;".

8. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are următoarele atribuţii:

a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepţia celor din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», care sunt administrate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», în condiţiile legii;

b) exercită, în numele statului, prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului, pe care se află amplasate amenajările piscicole;

c) administrează terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparţinând domeniului public al statului, inclusiv lacurile de acumulare care au drept folosinţă unică piscicultura, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

d) elaborează studii de oportunitate, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cărora se hotărăşte modalitatea de concesionare/închiriere a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole;

e) încheie contracte de concesiune, contracte de închiriere, contracte de arendă şi asociere în participaţiune, în vederea exploatării terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora, din domeniul public şi privat al statului, cu excepţia celor de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;

f) concesionează/închiriază lacurile de acumulare care au folosinţă unică piscicultura, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) elaborează caietele de sarcini, în vederea concesionării;h) colaborează cu ministerele şi organele de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale implicate în activităţile de pescuit şi acvacultură;

i) elaborează reglementări privind funcţionarea pieţei produselor de pescuit şi acvacultură;

j) eliberează autorizaţii de pescuit în scop ştiinţific persoanelor juridice care au ca obiect de activitate cercetarea în domeniul vizat de prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru efectuarea studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii;

k) organizează seminare, conferinţe, dezbateri şi consultanţă piscicolă, asigură şi supraveghează pregătirea profesională de profil, prin colaborare cu instituţiile de învăţământ;

l) eliberează licenţe de pescuit şi de acvacultură, autorizaţii şi permise de pescuit;

m) pune în aplicare politica comună în domeniul pescuitului în sectorul pescăresc din România, prin colectarea, gestionarea şi diseminarea datelor statistice, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele de colectare a datelor şi cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene, precum şi prin monitorizare, inspecţie şi control;

n) realizează investiţii pentru infrastructura aferentă administrării patrimoniului piscicol, precum şi alte tipuri de investiţii specifice, stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul pescăresc;

o) desfăşoară orice alte activităţi stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul de pescuit."

9. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Structura, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei de concesionare, precum şi procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

10. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) Pe zona de pescuit recreativ nu poate fi încheiat decât un contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ."

11. La articolul 91, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Este interzis pescuitul în scop comercial sau recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj."

12. Articolele 23-25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Art. 23.

(1) Pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

(2) Condiţiile de practicare a pescuitului recreativ, modelele permiselor de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale, precum şi modul de eliberare a acestora se stabilesc de beneficiarii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

(3) În amenajările piscicole şi în lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licenţe de acvacultură, pescuitul recreativ se poate practica doar în condiţiile şi pe baza regulilor stabilite de deţinătorul licenţei de acvacultură.(4) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pentru care asociaţia al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi pentru zonele pentru care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate.

(5) Activitatea de pescuit recreativ se practică în cadrul fiecărei asociaţii în baza planului de management pentru pescuit recreativ, aprobat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

(6) Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul sportiv, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pot organiza competiţii cu caracter sportiv.

Art. 24.

În scopul asigurării protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii şi al evitării conflictelor de interese dintre activitatea de pescuit comercial şi cea de pescuit recreativ, se stabilesc condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, astfel:

a) în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;

b) în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;

c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undiţe, două lansete sau o ţaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;

d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

e) în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime, un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;

f) în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 exemplare/zi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, păstrăv fântânel, lipan şi coregon.

Art. 25.

Asociaţiile de pescari, precum şi forurile lor de reprezentare la nivel naţional, constituite pentru practicarea pescuitului în scop recreativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi luate în evidenţă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea stabilirii de programe de acţiuni şi proiecte comune pentru conservarea şi protejarea resurselor acvatice vii."

13. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 26.

Politica sectorului pescăresc se realizează prin măsuri privind:

a) exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii;

b) aplicarea unui management performant pentru sectorul pescăresc;

c) respectarea regulamentelor Uniunii Europene, a convenţiilor internaţionale şi a acordurilor la care România este parte;

d) administrarea capacităţii flotei de pescuit şi susţinerea infrastructurii de pescuit;

e) dezvoltarea acvaculturii;

f) obţinerea de valoare adăugată prin procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură;g) organizarea pieţei produselor pescăreşti;

h) concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole;

i) stimularea asocierii pescarilor, piscicultorilor, procesatorilor şi comercianţilor în forme asociative cu reprezentare la nivel local, naţional şi internaţional;

j) sprijinirea cercetării în sectorul pescăresc;

k) controlul, inspecţia şi colectarea de date statistice;

l) colaborarea la nivel european şi internaţional."

14. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.

15. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 36.

Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în scopul exploatării durabile a resurselor acvatice vii, se stabilesc:

a) capacitatea flotei;

b) numărul, tipul şi selectivitatea uneltelor de pescuit;

c) oprirea temporară sau definitivă a activităţii anumitor nave/ambarcaţiuni de pescuit."

16. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Excluderea din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se poate efectua ca urmare a inactivităţii fără un motiv bine întemeiat sau la solicitarea proprietarului."

17. Articolele 43 şi 44 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Art. 43.

(1) Acvacultura cuprinde toate activităţile de producţie animală sau vegetală în medii acvatice.

(2) Acvacultura se practică în ferme de acvacultură şi în ecosisteme acvatice amenajate, cu acordul proprietarului/administratorului acestora, şi doar în ecosistemele acvatice naturale identificate, nominalizate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în baza Planului strategic naţional multianual pentru acvacultură.

(3) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative şi cantitative de peşte şi alte vieţuitoare acvatice şi punerea în valoare a tuturor amenajărilor piscicole, indiferent de deţinător.(4) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole se face în condiţiile legislaţiei în vigoare din domeniul apelor.

(5) Durata concesiunii se stabileşte de concedent pe baza studiului de oportunitate, în vederea asigurării siguranţei şi predictibilităţii juridice a contractelor de orice tip care au ca obiect practicarea activităţii de acvacultură în orice scop, precum şi pentru stimularea investiţiilor în acvacultură.

(6) Instituţiile publice, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, deţinătoare de amenajări piscicole, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia de a comunica anual, până la data de 30 noiembrie, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură inventarul amenajărilor piscicole de orice tip care sunt utilizate sau pot fi utilizate pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.

(7) Nivelul redevenţei/chiriei solicitate pentru amenajările piscicole va ţine seama de categoriile de bonitate piscicolă existente în România, stabilite în baza unor studii elaborate de instituţii specializate din domeniul pescăresc. În baza acestor studii, nivelul redevenţei/chiriei solicitate pentru activitatea de acvacultură se va stabili în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Art. 44.

(1) Dezvoltarea acvaculturii se realizează prin următoarele măsuri:

a) încurajarea acvaculturii extensive şi semiintensive generatoare de valori de mediu;

b) îmbunătăţirea sistemului de comercializare şi informare a consumatorilor;

c) instruirea producătorilor din acvacultură;

d) aplicarea măsurilor de bune practici în procesele tehnologice pentru asigurarea biosecurităţii şi siguranţei alimentare a produselor din acvacultură;

e) asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră;

f) protecţia mediului şi a biodiversităţii acvatice;

g) dezvoltarea cercetării şi progresul tehnologic;

h) protejarea şi încurajarea producătorilor din acvacultură prin reglementări specifice;

i) omologarea/certificarea/autorizarea pepinierelor piscicole.

(2) Acţiunile pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc:

a) modernizarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, corelate cu normele de protecţie a mediului;

b) asigurarea pentru operatorii din acvacultură, în condiţiile legii, a accesului la ape şi spaţiu;

c) stabilirea unor indicatori de calitate şi sustenabilitate ecologică, economică şi socială;

d) folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole;

e) dezvoltarea acvaculturii marine şi continentale, în condiţiile asigurării sănătăţii şi bunăstării animale;

f) asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit;

g) alte acţiuni pe care necesităţile de dezvoltare a acvaculturii le impun."18. La articolul 45, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Schimbarea parţială sau totală a destinaţiei capacităţilor de producţie din acvacultură se va face în baza unor studii de evaluare a impactului de mediu şi va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

19. Articolele 46 şi 461 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Art. 46.

Introducerea în cultură în amenajările piscicole în sistem deschis a speciilor exotice sau absente la nivel local se face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza unor studii prin care se stabilesc şi condiţiile de carantină şi de control pentru evitarea evadărilor în mediul natural.

Art. 461.

(1) Valorificarea activelor şi amenajărilor piscicole aflate în domeniul public/privat al statului se face, după caz, prin concesionare, arendare, închiriere sau alte forme prevăzute de lege.

(2) Pentru impulsionarea dezvoltării acvaculturii, terenurile proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Şişeşti» şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se vor concesiona conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv proprietarilor de active."

20. Articolul 50 se abrogă.

21. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 51.

(1) Pescuitul peştelui şi altor vieţuitoare acvatice vii în apele româneşti, pentru scopuri de cercetare şi formare, poate fi efectuat în baza unei autorizaţii speciale de pescuit în scop ştiinţific, netransmisibilă, eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură entităţilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiective de cercetare:

a) cunoaşterea biologiei, etologiei şi diversităţii structurii, funcţionabilităţii şi productivităţii din aceste ecosisteme şi a interacţiunilor specifice;

b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice de către activităţile de pescuit şi acvacultură, precum şi de alte activităţi antropice;

c) identificarea de noi zone şi resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;

d) dezvoltarea şi diversificarea acvaculturii."

22. La articolul 56, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Persoanele supuse controlului au obligaţia să permită accesul la sediile şi sucursalele unităţilor controlate, la toate navele/ambarcaţiunile de pescuit, uneltele şi instalaţiile de pescuit, fermele şi instalaţiile de acvacultură, construcţiile- anexe, mijloacele de transport, unităţile de procesare, comercializare şi alimentaţie publică şi să pună la dispoziţia personalului cu drept de inspecţie şi control toate documentele şi mijloacele necesare îndeplinirii funcţiei de inspecţie şi control şi totodată să furnizeze date statistice în conformitate cu activităţile prevăzute în programele statistice şi actele juridice comunitare în domeniul sectorului pescăresc."

23. La articolul 58, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"

a) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte şi altor vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;

. . . . . . . . . .

d) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale."

24. La articolul 59, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

a) prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecţionate artizanal;

. . . . . . . . . .

e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificaţie piscicolă;".

25. La articolul 59, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament."

26. La articolul 60, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

c) neîndeplinirea la termenele şi în condiţiile stabilite a măsurilor dispuse de personalul cu drept de inspecţie şi control, precum şi nefurnizarea datelor statistice către personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele de colectare a datelor şi cu prevederilor legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene privind sectorul pescăresc;".

27. La articolul 62, literele a) -c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

a) comercializarea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea minimă legală;

b) refuzul de a permite accesul personalului cu drept de inspecţie şi control la sediile şi sucursalele unităţilor controlate, la navele/ambarcaţiunile, autovehiculele, unităţile de acvacultură, unităţile de procesare, comercializare şi alimentaţie publică, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/comercial, în vederea îndeplinirii funcţiei de inspecţie şi control;

c) utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit sau inscripţionată cu date false, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracţiune;".

28. La articolul 62, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) pescuitul în scop comercial/recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj."29. La articolul 64, literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie;

. . . . . . . . . .

h) deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui şi altor vieţuitoare acvatice obţinute din pescuit ori produselor din peşte. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;".

30. La articolul 64, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

"

m) pescuitul ilegal şi pescuitul neraportat al calcanului."

31. La articolul 65 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

a) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;".

32. La articolul 65 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) pescuitul, deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor capturaţi pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum şi a produselor şi subproduselor obţinute din aceştia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepţia celor proveniţi din acvacultură, pentru care se face dovada originii prin documente şi marcaje justificative legale."

33. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 67.

(1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să efectueze acte de constatare pentru faptele prevăzute la art. 64 şi 65 şi persoanele cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», precum şi ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. II.

(1) Lista lacurilor de acumulare care au ca unică folosinţă activitatea de piscicultură şi care trec din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Protocolul de predare-preluare a lacurilor de acumulare care au ca unică folosinţă activitatea de piscicultură se va încheia între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale actualizează inventarul bunurilor din domeniul public al statului în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului prevăzut la alin. (2).

Art. III.

Pentru lacurile de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", în care se poate practica şi activitatea de piscicultură, închirierea acestora se realizează de către administrator în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Cristiana Paşca Palmer
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul afacerilor interne,
Ioan-Dragoş Tudorache
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu


Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 85.

_________________
Victoras Petcu
www.moaravlasiei2.ro


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC + 2


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Template made by DEVPPL - Translation/Traducere: phpBB România